pdf Съобщение в ДВ, бр.107, за изработен комплексен проект за модернизация на ж.п. линия София-Перник-Радомир (публикувано: Сряда, 23 Декември 2020 16:23)Download  [116.67 KB]
pdf Уведомление за инвестиционно предложение с възложител Столична община (публикувано: Понеделник, 30 Ноември 2020 12:46)Download  [873.23 KB]
(На основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.), предоставяме копие на уведомлението и информацията, предоставена
...
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Рехабилитация на транспортен тунел по бул. "Царица Йоана", вкл. трамваен релсов път" (публикувано: Сряда, 11 Ноември 2020 13:59)Download  [527.54 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Реконструкция на трамвайна линия по бул. „Александър Стамболийски“ (публикувано: Понеделник, 09 Ноември 2020 17:00)Download  [875.17 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Сграда със смесено предназначение УПИ I - 755" (публикувано: Сряда, 21 Октомври 2020 15:37)Download  [244.76 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки" (публикувано: Четвъртък, 01 Октомври 2020 13:44)Download  [339.29 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обява за свободно място за длъжността Главен експерт в отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: Вторник, 01 Септември 2020 16:01)Download  [335.82 KB]
pdf Обява за свободно място за длъжността Старши експерт в отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството" в район "Красна поляна" - СО (публикувано: Вторник, 01 Септември 2020 15:59)Download  [312.64 KB]
pdf Обявление изх. № РКП20-ВК08-805/24.08.2020 год. за приет с Решение № 331 по Протокол № 18/23.07.2020 год. проект за ПУП - ИПРЗ и ИПУР за м. "Овча купел" - стар кв. 12 и част от кв. 23 и създаване на нови кв. 222а, 215, 222б (публикувано: Понеделник, 24 Август 2020 14:04)Download  [1.58 MB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Авто - услуги и офиси, СО район "Красна поляна" (публикувано: Сряда, 19 Август 2020 17:23)Download  [254.44 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
jpg Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПУП - план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 68134.1109.7 и част от 68134.11.09.9 по КККР на гр. София, кв. 59, местност "Факултета" (публикувано: Сряда, 08 Юли 2020 16:55)Download  [194.97 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление на осн. чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ за изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект "Модернизация на железопътна линия София-Перник-Радомир" (публикувано: Петък, 03 Юли 2020 16:41)Download  [82.81 KB]
pdf Съобщение за издадена на 10.04.2020 г. от гл. архитект на СО Виза за проектиране на малоетажна сграда за офиси и авто-услуги в УПИ ІІ-375, кв. 35, местност "Факултета" (публикувано: Четвъртък, 14 Май 2020 15:10)Download  [373.73 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/2/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до Панайот Тодоров - домоуправител/председател на УС на ЕС на вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: Четвъртък, 14 Май 2020 15:04)Download  [1.21 MB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/3/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: Четвъртък, 14 Май 2020 15:04)Download  [167.38 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/5/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: Четвъртък, 14 Май 2020 15:03)Download  [198.57 KB]
zip Съобщение № РКП19-ДР00-697/4/17.12.2019 г./14.05.2020 год. до собственици във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Красна поляна" - І част (публикувано: Четвъртък, 14 Май 2020 15:03)Download  [183.08 KB]
pdf Обявление за изменение на план за улична регулация за обект "Софийски околовръстен път", заедно с план-схеми на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура и изменение на план за регулация на контактните територии (публикувано: Вторник, 14 Април 2020 15:16)Download  [50.91 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за "Преустройство на приемо-предавателна станция 1566", район "Красна поляна", гр. София (публикувано: Петък, 24 Януари 2020 11:57)Download  [228 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2019 г.

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за "ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ за ПИ 68134.1111.1251, м. "Смърдан", район "Красна поляна", София" (публикувано: Петък, 20 Септември 2019 14:22)Download  [248.71 KB]

(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение (публикувано: Вторник, 03 Септември 2019 09:15)Download  [480.29 KB]

за "Водоснабдяване от подземни води (промишлено водоснабдяване-охлаждане), чрез съществуващи кладенци - тръбен водочерпателен кладенец (ТК1-ХГ) и реинжекционен сондаж (ТК2-Р) по разрешителен режим на БДДР - град Плевен за "Термопомпена инсталация" за обект:

...
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Складова база и чисто производство”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: Четвъртък, 01 Август 2019 14:42)Download  [264.92 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на общински модулни сгради в СО район „Красна поляна“, кв. „Факултета“, кв. 93, УПИ 1336”, район „Красна поляна” - СО (публикувано: Понеделник, 29 Юли 2019 11:26)Download  [141.32 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна”, ул. „Освобождение” № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Едноетажна пристройка към съществуващ обществено, обслужващ обект в УПИ I - за обществено, жилищно строителство и клуб, кв.16, м. "Красна поляна", район "Кр. поляна" (публикувано: Понеделник, 01 Юли 2019 17:03)Download  [188.03 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление за ИПРЗ кв. 67, 67б и 67в, м. "Разсадника-Коньовица" (публикувано: Понеделник, 24 Юни 2019 16:25)Download  [284.03 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АИППМПД, СКЛАДОВЕ, ГАРАЖИ И ПАРКОМЕСТА” (публикувано: Понеделник, 10 Юни 2019 16:27)Download  [252.67 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЦЕНТРАЛЕН ВЕЩЕВИ СКЛАД - едноетажна сграда, в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САНДВИЧИ И ЗАКУСКИ, УПИ I, ПИ 444, к.л.375 с идент. 68134.1112.22” (публикувано: Петък, 17 Май 2019 14:19)Download  [63.05 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Съобщение за строително-монтажни работи по трамвайно трасе по бул. "Константин Величков" в участъка от бул. "Акад. Иван Евстатиев Гешов" до бул. "Сливница" (публикувано: Сряда, 10 Април 2019 11:16)Download  [118.67 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „ЖИЛИЩНА СГРАДА С АТЕЛИЕТА, ПАРКИНГ - ГАРАЖ И СКЛАДОВИ ПОМЕЩЕНИЯ” (публикувано: Петък, 15 Март 2019 16:33)Download  [161.69 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Топлозахранване и абонатна станция на жилищна сграда в УПИ Х-368; кв.2Б; ул. Мечка № 14” (публикувано: Вторник, 26 Февруари 2019 10:31)Download  [192.54 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Съобщение за изграждане от 25.02.2019 г. на обект "Аварийна реконструкция на уличен водопровод по ул. "Без име", участък пред блок 93, 94 и 95 и водопровод между блок 89 и 90 в ж.к. "Западен парк" (публикувано: Петък, 22 Февруари 2019 18:19)Download  [110.97 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Разделяне на магазин на два самостоятелни” (публикувано: Четвъртък, 31 Януари 2019 16:54)Download  [41.18 KB]

(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на жилищни сгради в имоти с идентификатори 68134.11.02.172 и 68134.1102.173, представляващи „друг вид земеделска земя”, по кадастрална карта (публикувано: Петък, 18 Януари 2019 16:13)Download  [428 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)

2018 г.

pdf Съобщение до Валери Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: Понеделник, 10 Септември 2018 12:36)Download  [125.44 KB]
pdf Съобщение до Борислав Смиленов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: Понеделник, 10 Септември 2018 12:32)Download  [119.37 KB]
pdf Съобщение до Йордан Апостолов за издадена от гл. архитект на район „Красна поляна” виза за проучване и проектиране в ПИ с идентификатор 68134.1107.318, УПИ ІІ,-318, кв. 14, м. НПЗ „Средец” (публикувано: Понеделник, 10 Септември 2018 12:25)Download  [122.88 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.26, кв. 16 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: Петък, 03 Август 2018 17:31)Download  [4.75 MB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1105.14, кв. 8 за ОЖК, м."Западен парк" (публикувано: Петък, 03 Август 2018 17:27)Download  [3.68 MB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Проектиране и изграждане на 7 /седем/ броя детски площадки на открито, в междублокови пространства - за деца от 3 до 12 год.” (публикувано: Понеделник, 23 Юли 2018 14:15)Download  [198.27 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 31 – л.арх. Теодора Генчева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Изменение на ПУП-ПР и на идеен проект за инвестиционно предложение за реконструкция и разширение на СОП в участъка от км 50+520 до км 58+581.5” (публикувано: Петък, 13 Юли 2018 14:17)Download  [411.09 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.96, УПИ І, кв. 23, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: Сряда, 20 Юни 2018 10:15)Download  [267.49 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.333, УПИ ХХІV, кв. 67, м. "Разсадника - Коньовица" (публикувано: Сряда, 20 Юни 2018 10:12)Download  [159.26 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1106.23, кв. 60б, м. "Разсадника-Бежанци" (публикувано: Сряда, 20 Юни 2018 10:12)Download  [173.09 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.45, УПИ І, кв. 12, м. ж.к. "Красна поляна" (публикувано: Сряда, 20 Юни 2018 10:02)Download  [215.07 KB]
pdf Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: Понеделник, 14 Май 2018 16:25)Download  [80.41 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36Б, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: Понеделник, 14 Май 2018 16:25)Download  [76.19 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. Б, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: Понеделник, 14 Май 2018 16:24)Download  [65.64 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците във вх. А, бл. 36А, ж.к. "Кр. поляна" - І част, относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 (публикувано: Понеделник, 14 Май 2018 16:24)Download  [51.84 KB]
(в нежилищна сграда, в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Обявление за издадена заповед № РКП18-РД56-61/23.03.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна", с която е разрешено изработване на проект за ИПР на УПИ ІІ-679, УПИ ІІІ-679, УПИ ІV-679, УПИ V-679 и УПИ ХІІІ-679 и ИПЗ на УПИ ІV-679, кв. 18, м. НПЗ Средец (публикувано: Вторник, 27 Март 2018 19:05)Download  [33.58 KB]
pdf Съобщение до Виолета Симеонова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 12:11)Download  [65.83 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Тодор Георгиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 12:09)Download  [63.28 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Павлина Димитрова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 12:07)Download  [64.04 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Ивайло Малчев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 12:05)Download  [64.86 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Емил Методиев за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 12:02)Download  [61.69 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до Гергана Спасова за издадена Заповед № РКП 18-РА50-1/23.02.2018 г. на гл. архитект на район "Кр. поляна" за одобряване на проект за ИПР на УПИ VІІ-373, 374, 375 и УПИ VІІІ-376, 377, 378, кв. 99, м. Разсадника - Коньовица" (публикувано: Понеделник, 26 Март 2018 11:52)Download  [63.81 KB]
(УПИ VІІ-373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ-376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: Четвъртък, 15 Март 2018 15:59)Download  [109.12 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36Б, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: Четвъртък, 15 Март 2018 15:59)Download  [100.39 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. Б, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: Четвъртък, 15 Март 2018 15:58)Download  [80.63 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Съобщение до собствениците на бл. 36А, вх. А, ж.к. "Кр. поляна", относно издадена от гл. архитект на район "Кр. поляна" виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда (публикувано: Четвъртък, 15 Март 2018 15:55)Download  [52.82 KB]
(в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна”)
pdf Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Столична община по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 (публикувано: Вторник, 06 Март 2018 19:04)Download  [89.13 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за предложение „Промяна предназначението на земеделски земи (гр.София), съгласно чл.30 и чл.40 от ППЗОЗЗ за ПИ 68134.1102.99” (публикувано: Понеделник, 19 Февруари 2018 16:55)Download  [251.93 KB]
(Информация по чл. 4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост, относно инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща базова станция № 1505” (публикувано: Понеделник, 19 Февруари 2018 16:54)Download  [192.9 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева.)
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на надстройка с един етаж на обект с идентификатор 68134.1108.125.6.1 в нежилищна сграда в ПИ с идентификатор 68134.1108.125, УПИ I, кв. 122, м. ж.к. „Кр. поляна”, район „Кр. поляна” (публикувано: Петък, 26 Януари 2018 16:29)Download  [170.79 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Магазини, шоурум, офис и складове, кв.1, м.”Терени отредени за трудови войски в с. Суходол, район “Кр. поляна”, Столична община” (публикувано: Сряда, 24 Януари 2018 16:45)Download  [194.96 KB]
(Информация по чл.  4 , ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Проект за ИПРЗ за УПИ II-187 за магазини, ателиета, жилищно строителство, обществено обслужване, складове, гаражи и трафопост, кв.133, м. “Факултета” (публикувано: Сряда, 24 Януари 2018 16:39)Download  [193.52 KB]
(Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. Освобождение № 25, вътр. тел. 14 – Ат. Георгиева)

2017 г.

pdf Обявление до Александър Малчев за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207 (публикувано: Петък, 10 Ноември 2017 10:25)Download  [67.51 KB]
pdf Обявление до Невена Пеевска за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ ( (публикувано: Сряда, 01 Ноември 2017 14:10)Download  [64.19 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf Обявление до Гергана Спасова за изработен проект за ПУП - ИПР на УПИ VІІ - 373, 374, 375 /ПИ с идентификатори 68134.1106.191, 68134.1106.195, 68134.1106.196/ и УПИ VІІІ - 376, 377, 378 /ПИ с идентификатори 68134.1106.202, 68134.1106.206, 68134.1106.207/ (публикувано: Сряда, 01 Ноември 2017 14:03)Download  [64.26 KB]
(кв. 99, м. "Разсадника - Коньовица")
pdf Обявление за издадена заповед от гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ ХV-714, кв. 1, м. Трудови казарми (публикувано: Вторник, 19 Септември 2017 15:41)Download  [3.37 MB]
pdf Обявление за издадена заповед на гл. архитект на район „Красна поляна“ за разрешаване на изменение на Плана за регулация на УПИ VІІ и VІІІ, кв. 99, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: Вторник, 22 Август 2017 16:39)Download  [93.22 KB]
pdf Заключителен доклад от работна група, назначена със заповед № СОА17-РД91-168/25.04.2017 г. и № СОА17-РД09-554/25.05.2017 г. на кмета на СО (публикувано: Неделя, 25 Юни 2017 16:39)Download  [4.43 MB]
(за проверка на обитателите на „Селище на строителя“, район „Красна поляна“ /т.нар. Виетнамски общежития/, които подлежат на поетапно освобождаване и събаряне)
pdf Обявление за издадена заповед № РКП 17-РД 56-110/03.04.2017 год. за отмяна на виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: Вторник, 04 Април 2017 09:38)Download  [121.29 KB]
pdf Обявление до Христо Антонов Марчев, собственик на сграда с идентификатор 68134.1106.106.5, в УПИ І, кв. 77, м. Разсадника-Коньовица, за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: Понеделник, 03 Април 2017 16:56)Download  [106.71 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в ПИ с идентификатор 68134.1108.132, кв. 22, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: Четвъртък, 30 Март 2017 10:42)Download  [105.72 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на 2 броя детски площадки в ПИ с идентификатор 68134.1108.4, кв. 16, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: Четвъртък, 30 Март 2017 10:38)Download  [108.96 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 60в, м. Разсадника – Бежанци (публикувано: Петък, 17 Март 2017 15:02)Download  [106.54 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 25, м. ж.к. Красна поляна (публикувано: Петък, 17 Март 2017 15:00)Download  [104.05 KB]
pdf Обявление за издадена виза за проучване и проектиране на детска площадка в кв. 77, м. Разсадника-Коньовица (публикувано: Петък, 17 Март 2017 14:59)Download  [103.43 KB]
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за предложение „Преустройство на базова станция с честотен обхват 900 – 2100 MHz на „Мобилтел” ЕАД с № SOF 0075 „Химипекс” (публикувано: Петък, 17 Февруари 2017 11:35)Download  [178.03 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно инвестиционно предложение за „Изграждане на 2-етажна сграда за офиси и складове, с подземлен гараж в УПИ XX-223, кв. 1, м. Смърдан, р-н Красна поляна, Столична община” (публикувано: Петък, 17 Февруари 2017 11:35)Download  [177.23 KB]
(информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС, може да получите в р-н „Красна поляна“, ул. „Освобождение“ № 25, вътр. тел: 14 – Ат. Георгиева)
pdf Обявление до заинтересованите лица и общественост относно провеждане на конкурс за войнишки длъжности (публикувано: Сряда, 08 Февруари 2017 15:00)Download  [345.44 KB]
  • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-29/11.01.2017 г. (публикувано: Сряда, 08 Февруари 2017 15:20)Download  [772.57 KB]
  • pdf Заповед на министъра на отбраната № ОХ-109/03.02.2017 г. (публикувано: Сряда, 08 Февруари 2017 15:09)Download  [1.28 MB]
­