pdf.png Заповед № РКП19-РД56-251/09.12.2019 г. по чл. 49, ал. 3 от ЗУЕС във връзка с блок 61 от ж.к. "Илинден" (публикувано: 17:21 ч./09.12.2019 г.)Download  [881.16 KB]

2018 г.

pdf.png Заповед № РКП18-РД 56-245/12.12.2018 г. на гл. архитект на район "Красна поляна" за одобряване на ПУП и одобрения подробен устройствен план (публикувано: 19:20 ч./19.12.2018 г.)Download  [448.06 KB]

2017 г.

pdf.png Заповед № РКП17-РД 56-288/11.12.2017 год. за одобряване на ПУП - ИПР на УПИ ХV-714, кв. 1, м. "Трудови казарми" (публикувано: 11:34 ч./12.12.2017 г.)Download  [160.62 KB]
doc.png Заповед № ОХ-978/12.09.2017 г. за обявяване на вакантни длъжности от Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили гражански средни или висши училища в страната и в чужбина и определяне на условията и реда за провеждане на конкурсите (публикувано: 15:21 ч./11.10.2017 г.)Download  [60.5 KB]
  • doc.png Приложение № 1 - № 5 - Списъци на вакантните длъжности за приемане на военна служба след провеждане на конкурс (публикувано: 15:24 ч./11.10.2017 г.)Download  [495.69 KB]
pdf.png Заповед № СОА17-РД 09-539/17.05.2017 г. на кмета на Столична община, в която се забранява къпането и плуването в открити водни площи, както и използването на плавателни средства с двигатели с вътрешно горене през летния сезон на територията на Столична об (публикувано: 12:32 ч./17.05.2017 г.)Download  [1.08 MB]
(В изпълнение на т. 6 от Заповедта – за къпане и плуване да се използват само плувни басейни, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за водноспасителната  дейност и обезопасяването на водните площи)
­