pdf.png СО – Район „Красна поляна” обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ години, при условията на чл.55 от ЗУТ, на реални части от имот в улична регулация, публична общинска собственост (публикувано: 10:44 ч./17.07.2020 г.)Download  [184.15 KB]
(находящ се на територията на СО – район „Красна поляна”, м. „Разсадника-Бежанци”, бул. „Ал. Стамболийски” пред блокове 51 и 52)
pdf.png Обявление за конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се на адрес гр. София, бул. "Никола Мушанов" № 147 (публикувано: 16:05 ч./18.05.2020 г.)Download  [7.03 MB]

2019 г.

pdf.png Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военноморските сили с оркестранти (публикувано: 13:09 ч./28.08.2019 г.)Download  [104.04 KB]
(на 28.08.2019 г. и 29.08.2019 г. в Националната гвардейска част - гр. София)
 • pdf.png Заповед № OX-474/20.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 13:24 ч./28.08.2019 г.)Download  [258.81 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за офицерски длъжности във военно формирование от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: 16:35 ч./27.08.2019 г.)Download  [330.69 KB]
 • pdf.png Заповед № ОХ-760/16.08.2019 г. за обяваване на конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина (публикувано: 16:37 ч./27.08.2019 г.)Download  [181.5 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 22.08.2019 г. до 23.08.2019 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: 10:30 ч./22.08.2019 г.)Download  [247.57 KB]
 • pdf.png Заповед № OX-499/29.05.2019 г. за обявяване на конкурс за вакантни длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 10:30 ч./22.08.2019 г.)Download  [138.29 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юристконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: 16:00 ч./27.06.2019 г.)Download  [452.84 KB]
 • pdf.png Заявление за участие в конкурс (публикувано: 16:01 ч./27.06.2019 г.)Download  [151.55 KB]
 • pdf.png Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:02 ч./27.06.2019 г.)Download  [35.25 KB]
 • pdf.png Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 12:16 ч./15.07.2019 г.)Download  [202.81 KB]
 • pdf.png Протокол от тест (публикувано: 16:54 ч./23.07.2019 г.)Download  [336.62 KB]
 • pdf.png Класиране на кандидатите (публикувано: 16:12 ч./29.07.2019 г.)Download  [92.46 KB]

pdf.png ДГ № 169 "Коледарче": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./14.06.2019 г.)Download  [1.07 MB]
 • pdf.png Заповед № 235/27.06.2019 г. на директора на ДГ № 169 "Коледарче" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 14:21 ч./28.06.2019 г.)Download  [280.26 KB]

pdf.png ДГ № 126 "Тинтява": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./31.05.2019 г.)Download  [580.79 KB]
 • pdf.png Протокол с вх. № 194/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 211/10.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: 15:57 ч./17.06.2019 г.)Download  [859.2 KB]
 • pdf.png Заповед № 216/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 15:37 ч./18.06.2019 г.)Download  [154.85 KB]
 • pdf.png Протокол № 1/06.06.2019 г. с вх. № 195/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 198/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" (публикувано: 16:31 ч./17.06.2019 г.)Download  [1.81 MB]
 • pdf.png Заповед № 217/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: 15:39 ч./18.06.2019 г.)Download  [210.4 KB]
 • pdf.png Заповед № 218/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Танци" (публикувано: 15:39 ч./18.06.2019 г.)Download  [197.62 KB]
 • pdf.png Заповед № 219/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Приложни изкуства" (публикувано: 15:40 ч./18.06.2019 г.)Download  [201.29 KB]
 • pdf.png Заповед № 220/18.06.2019 г. на директора на ДГ № 126 "Тинтява" за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: 15:41 ч./18.06.2019 г.)Download  [192.07 KB]

pdf.png ДГ № 128 "Феникс": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 14:05 ч./30.05.2019 г.)Download  [629.18 KB]
 • pdf.png Заповед № 344/11.06.19 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за продължаване срока на работа на комисията за конкурс на ДОД за учебната 2019/2020 г. (публикувано: 07:47 ч./12.06.2019 г.)Download  [156.64 KB]
 • pdf.png Протокол с вх. № 449/14.06.2019 г. от проведено заседание на комисия, назначена със Заповед № 343/11.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: 11:47 ч./14.06.2019 г.)Download  [934.57 KB]
 • pdf.png Заповед № 363/18.06.2019 г. на директора на ДГ №128 "Феникс" за обявяване на определените заявители по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" (публикувано: 12:35 ч./18.06.2019 г.)Download  [166.22 KB]
 • pdf.png Протокол №1/06.06.2018 г. с вх. № 458/17.06.2019 г. на комисия, назначена със Заповед № 302/03.06.2019 г. на директора на ДГ № 128 "Феникс" (публикувано: 15:47 ч./18.06.2019 г.)Download  [2.85 MB]
  на основание чл. 12, ал. 1 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на СО за провеждане на конкурс по документи за ДОД за следните направления:
  1. Английски език
  2. Модерни танци
  3. Народни танци
  4. Футбол
 • pdf.png Заповед № 359/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Английски език" (публикувано: 16:00 ч./18.06.2019 г.)Download  [311.3 KB]
 • pdf.png Заповед № 360/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Модерни танци" (публикувано: 16:01 ч./18.06.2019 г.)Download  [303.37 KB]
 • pdf.png Заповед № 361/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Народни танци" (публикувано: 16:02 ч./18.06.2019 г.)Download  [300.07 KB]
 • pdf.png Заповед № 362/18.06.2019 г. за обявяване резултатите от проведен конкурс по документи за ДОД, направление "Футбол" (публикувано: 16:03 ч./18.06.2019 г.)Download  [282.49 KB]

pdf.png ДГ № 187 "Жар Птица": Обявление за процедура за набиране на предложения за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020, 2020-2021 и 2021-2022 учебни години (публикувано: 08:00 ч./29.05.2019 г.)Download  [4.81 MB]
 • pdf.png Заповед № 166/12.06.2019 г. на директора на ДГ № 187 "Жар Птица" (публикувано: 16:07 ч./17.06.2019 г.)Download  [1.34 MB]

docx.png Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Информационно обслужване и услуги“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:44 ч./23.05.2019 г.)Download  [299.85 KB]
docx.png Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Комуникация и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:42 ч./23.05.2019 г.)Download  [300.04 KB]
docx.png Столична община обявява конкурс за избор на експерт „Логистика и информация“ на Областен информационен център София-град и София-област за популяризиране на ЕСИФ в България през периода 2019 -2021 г. (публикувано: 08:40 ч./23.05.2019 г.)Download  [300.19 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 09:21 ч./03.05.2019 г.)Download  [419.14 KB]
 • pdf.png Заповед на министъра на отбраната № ОХ-308/27.03.2019 г. (публикувано: 09:22 ч./03.05.2019 г.)Download  [225.18 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Административно и информационно обслужване ГРАО” към СО - район „Красна поляна” (публикувано: 16:18 ч./12.02.2019 г.)Download  [1.05 MB]
 • pdf.png Заявление за участие в конкурс (публикувано: 16:19 ч./12.02.2019 г.)Download  [151.55 KB]
 • pdf.png Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:21 ч./12.02.2019 г.)Download  [35.25 KB]
 • pdf.png Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 08:30 ч./01.03.2019 г.)Download  [156.24 KB]
 • pdf.png Класиране на кандидатите (публикувано: 09:56 ч./18.03.2019 г.)Download  [115.89 KB]

2018 г.

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 11.12.2018 г. до 12.12.2018 г. в Централния артилерийски технически изпитателен полигон (ЦАТИП) (публикувано: 16:20 ч./12.10.2018 г.)Download  [120.87 KB]
 • pdf.png Списък на вакантните длъжности за войници в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 16:18 ч./12.10.2018 г.)Download  [80.68 KB]
 • pdf.png Заповед на министъра на отбраната № ОХ – 804/08.10.2018 г. за обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) (публикувано: 16:22 ч./12.10.2018 г.)Download  [322.4 KB]

pdf.png Обява за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане за оркестранти на военна служба в Гвардейския представителен духов оркестър и военните духови оркестри на Сухопътните войски и Военновъздушните сили (публикувано: 09:34 ч./18.06.2018 г.)Download  [230.61 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни и висши училища в страната и чужбина (публикувано: 18:50 ч./20.05.2018 г.)Download  [3.24 MB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:41 ч./17.05.2018 г.)Download  [232.89 KB]
 • pdf.png Списък на вакантните длъжности за войници във военно формирование 48940 – Бургас и подчинените му военни формирования, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:45 ч./17.05.2018 г.)Download  [297.71 KB]
 • pdf.png Критерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина (публикувано: 18:46 ч./17.05.2018 г.)Download  [206.91 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г., във военни формирования на Сухопътните войски (публикувано: 18:15 ч./11.05.2018 г.)Download  [348.03 KB]
 • doc.png Списък на вакантни длъжности за войници във 2-ра механизирана бригада, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:18 ч./11.05.2018 г.)Download  [106.5 KB]
 • doc.png Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 26240 – Сливен, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:21 ч./11.05.2018 г.)Download  [57 KB]
 • doc.png Списък на вакантни длъжности за войници в 4-ти артилерийски полк, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:23 ч./11.05.2018 г.)Download  [69.5 KB]
 • doc.png Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 42600 – Мусачево, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:33 ч./11.05.2018 г.)Download  [40.5 KB]
 • doc.png Списък на вакантни длъжности за войници във военно формирование 28330 – Смолян, за приемане на военна служба след провеждане на конкурс с лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:34 ч./11.05.2018 г.)Download  [48 KB]
 • doc.png Нормативи (публикувано: 18:35 ч./11.05.2018 г.)Download  [626.5 KB]

zip.png Процедура за избор на партньори чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ (публикувано: 10:49 ч./25.04.2018 г.)Download  [274.52 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина (публикувано: 18:10 ч./21.03.2018 г.)Download  [842.61 KB]
doc.png Каталог на курсовете по начална и специална военна подготовка през 2018 г. (публикувано: 18:18 ч./21.03.2018 г.)Download  [5.32 MB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 46430 - София чрез приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина (публикувано: 17:47 ч./02.03.2018 г.)Download  [152.6 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за матроски длъжности във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 16:02 ч./16.02.2018 г.)Download  [118.81 KB]
 • pdf.png Заповед ОХ-58/10.01.2018 г. на началника на Централно военно окръжие за организиране на дейностите и мероприятията по привличане на кандидати за военна служба във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ (публикувано: 16:00 ч./16.02.2018 г.)Download  [166 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина (публикувано: 16:03 ч./16.02.2018 г.)Download  [302.55 KB]

2017 г.

docx.png СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СО15-РД0-09-08-115/30.07.2015 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти – публична общинска собственост (публикувано: 16:06 ч./20.12.2017 г.)Download  [14.23 KB]
(части от тротоари за разполагане на преместваеми търговски обекти – павилиони, изработени по индивидуален проект, на територията на район „Красна поляна“)

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. във военни формирования на Сухопътните войски (съгласно заповед ОХ-1232/30.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:30 ч./13.12.2017 г.)Download  [1.02 MB]

docx.png СО - район „Красна поляна” на основание Заповед № СОА17-РД98-42/01.08.2017 г. на кмета на Столична община, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижими имоти, терени – публична общинска собственост (публикувано: 16:31 ч./07.12.2017 г.)Download  [15.73 KB]
(находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, група павилиони с № 64, находящи се УПИ VI, кв. 21, с идентификатор 68134.1107.317, м. „НПЗ-Средец“ – за извършване на търговска дейност, при специфични конкурсни условия, които не могат да бъдат променяни за разполагане на преместваеми обекти по одобрени проекти в съответствие със схемите, одобрени от главния архитект на Столична община, при условията на чл. 56, ал. 1 от ЗУТ)

pdf.png Заповед ОХ-1174/13.11.2017 г. на министъра на отбраната за обявяване на вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба и определяне на условията и реда за провеждане на конкурс (публикувано: 16:42 ч./28.11.2017 г.)Download  [289.89 KB]
pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войници във военни формирования от Военновъздушните сили за приемане на военна служба (съгласно заповед ОХ-1167/09.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:40 ч./28.11.2017 г.)Download  [803.2 KB]
pdf.png Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба за времето от 27.03.2018 г. до 29.03.2018 г. в 68 бригада Специални сили в гарнизон Пловдив (съгласно заповед ОХ-1160/08.11.2017 г. на министъра на отбраната) (публикувано: 16:37 ч./28.11.2017 г.)Download  [233.13 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ при СО район „Красна поляна“ (публикувано: 13:50 ч./25.10.2017 г.)Download  [363.12 KB]
 • pdf.png Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:52 ч./25.10.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 • pdf.png Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:53 ч./25.10.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 • pdf.png Списък на допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 14:45 ч./13.11.2017 г.)Download  [236.16 KB]
 • pdf.png Протокол (публикувано: 14:57 ч./21.11.2017 г.)Download  [258.69 KB]
 • pdf.png Класиране на кандидатите (публикувано: 16:15 ч./23.11.2017 г.)Download  [142.7 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за длъжността Началник на отдел „Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството“ при район „Красна поляна“ СО (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [349.35 KB]
 • pdf.png Заявление за участие в конкурса (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 • pdf.png Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 16:25 ч./31.07.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 • pdf.png Списък с допуснати и недопуснати кандидати (публикувано: 11:34 ч./18.08.2017 г.)Download  [205.7 KB]
 • pdf.png Протокол (публикувано: 15:28 ч./28.08.2017 г.)Download  [271.2 KB]
 • pdf.png Класиране на кандидатите (публикувано: 15:03 ч./30.08.2017 г.)Download  [136.06 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища, които са изпълнявали военна служба (публикувано: 10:33 ч./15.05.2017 г.)Download  [410.49 KB]
 • pdf.png Приложение 1 - Критерии и ред (публикувано: 10:37 ч./15.05.2017 г.)Download  [412.78 KB]
 • pdf.png Приложение 2 - Нормативи за физическа годност (публикувано: 10:41 ч./15.05.2017 г.)Download  [469.66 KB]

pdf.png Обява за провеждане на конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел „Правно-нормативно обслужване и човешки ресурси“ в район „Красна поляна“ (публикувано: 12:36 ч./02.05.2017 г.)Download  [258.08 KB]
 • pdf.png Заявление за участие в конкурса (публикувано: 13:01 ч./02.05.2017 г.)Download  [151.55 KB]
 • pdf.png Декларация по чл. 17, ал. 1, т. 1 от НПКДС (публикувано: 13:19 ч./02.05.2017 г.)Download  [35.25 KB]
 • pdf.png Списък на допуснатите кандидати (публикувано: 14:25 ч./19.05.2017 г.)Download  [223.37 KB]
 • pdf.png Списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 17:13 ч./29.05.2017 г.)Download  [788.17 KB]
 • pdf.png Коригиран списък на преминалите тест и допуснати до интервю (публикувано: 14:56 ч./29.05.2017 г.)Download  [789.25 KB]
 • pdf.png Класиране на кандидатите за длъжността Юрисконсулт (публикувано: 15:11 ч./01.06.2017 г.)Download  [117.45 KB]

­