П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Напомняме на родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:

Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.

График за сметоизвозване, ръчно метене, машинно метене и миене за 2020 г.

 

Район “Красна поляна”

Сметоизвозване:

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 4 м³ - до съоръжения за третиране

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 110 л - до съоръжение за третиране

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от контейнери - 1100 л - до съоръжение за третиране

 

Ръчно метене:

График за Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на МГТ, пешеходни подлези, надлези и др.

 

Машинно метене:

График за Механизирано метене на улични платна и площади

График за Механизирано метене на тротоари тротоари

 

Миене:

График за Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади и алеи

График за Миене с автоцистерна с дюзи на улици, тротоари, площади и алеи

 

Улични кошчета:

График за Събиране и транспортиране на отпадъци от улични кошчета

 

 

Графици за извозване на контейнери от ЕКОБУЛПАК АД

График за събиране на опасни отпадъци от домакинствата

Графици за събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци

Столичен общински съвет е приел Решение № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Красна поляна“, могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи, съгласно Решението на СОС, описани по долу:

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“

по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“,

процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален компонент и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, район „Красна поляна” уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях.

­