Любомир Борисов е роден на 17 април 1973 г. в гр. София. През 1998 г. завършва магистърска степен по специалността „Право” в юридическия факултет на Русенски университет „Ангел Кънчев”. От месец април 2000 г. до 2003 г. работи като адвокат в Софийска адвокатска колегия. Специализира в областта на гражданското и търговско право. От месец ноември 2003 г. е главен секретар на район „Красна поляна”. Владее руски и английски език. Семеен, с две деца.

ет. 2, стая 207, тел.: 02 921 72 18

Приемно време


Правомощия и функции:

 1. Секретарят на района организира и отговаря за:

  1. дейността на районната администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
  2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
  3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване - отдел “Административно и информационно обслужване”;
  4. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
  5. организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
  6. отговаря за работата на информационно-деловодната система „АКСТЪР”;
  7. организира работния процес на администрацията и прави предложения за неговото оптимизиране;
  8. организира разработването и утвърждаването на длъжностни характеристики за служителите от администрацията;
  9. организира повишаване квалификацията на служителите;
  10. отговаря за организационно техническата подготовка и провеждане на мероприятия с национално и регионално значение;
  11. отговаря за извършването на ежегодна атестация на служителите в администрацията;
  12. осъществява контрол и води регистрите за защита на личните данни на ползвателите на административни услуги;
  13. осъществява прием на граждани, справки, консултации, становища, отговори на жалби и сигнали и други;
  14. изпълнява функциите на администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.
­