УВАЖАЕМИ СЪКВАРТАЛЦИ,

Във връзка с договор № САГ20-ДГ55-45-[31]/29.12.2020 г. за възлагане принудителното изпълнение на влезли в сила заповеди на главния архитект на Столична община (по чл.225а, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/), за премахване на незаконни строежи, представляващи модулни гаражни клетки, находящи се на територията на район „Красна поляна“ СО, Ви уведомявам следното:

На 18.01.2021 г. ще се пристъпи към принудително премахване на около 80 бр. гаражни клетки с издадени и влезли в сила заповеди. 

Подлежащите на премахване строежи ще бъдат своевременно маркирани най-късно до 12.01.2021 г. В тази връзка следва ползвателите на процесните/маркираните гаражни клетки да освободят същите от движимо и недвижимо имущество, пожаро- и взривоопасни материали и др. При наличие на ел. захранване на строежа, същото да бъде прекъснато до 18.01.2021 г. 

При констатиране на неизпълнение на даденото указание ще се пристъпи към принудително изпълнение, като съгласно чл.65, ал.5 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, за наличните в гаражните клетки вещи, за които не може да се удостовери или докаже собственост/принадлежност, лицата, ползващи строежа, подлежащ на премахване, нямат правата по чл.72-74 от Закона за собствеността.

Премахването на гаражните клетки ще се осъществи със съдействието на органите на СДВР, а при необходимост и на други специализирани, държавни и контролни органи.

Това е първи етап от започнатото разчистване на незаконните гаражни клетки в район „Красна поляна“ СО, като районната администрация продължава да работи за цялостното им премахване. Ако имате колебание дали дадена гаражна клетка попада в обхвата на първия етап от премахването, можете да извършите справка до 15.01.2021 г. всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и на тел: 02 921 72 24.  

 

КМЕТ НА РАЙОН “КРАСНА ПОЛЯНА” СО - ИВАН ЧАКЪРОВ

­