Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020)  на Европейския съюз от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет

 

В дните 30 август – 3 септември 2021 г. в Пампорово се провеждат два семинара по въпроси, свързани с приобщаващи местни политики с участието на заинтересовани страни на областно и местно равнище.

Целта на семинарите е да повиши знанията и уменията на участниците за разработване и прилагане на политики и планове за приобщаване на уязвими етнически общности, да информира за рамката на интеграционните политики, да предостави възможност за обмен на мнения и практики, да популяризира проекта и Националната ромска платформа. По този начин семинарите ще спомогнат за укрепване на диалога и сътрудничеството между различните заинтересовани страни при планиране и провеждане на провеждане на местните политики приобщаващи уязвими етнически общности.   

Участниците ще бъдат запознати с ръководните принципи в местната политика за приобщаване на уязвими етнически общности, последователните етапи за изработване на план за действие с участието на местната общност, финансиране, изпълнение, мониторинг и оценка на плана за действие за приобщаване на уязвими етнически общности, управлението на партньорствата в приобщаващата политика.  На участниците ще бъде представен проекта на националния стратегически документ за равенство, приобщаване и участие на ромите за периода 2021-2030 г. Ще бъдат обсъждани и други въпроси по темата.

В семинарите вземат участие представители на заинтересовани страни от югозападни и южни централни райони на страната – областни администрации и институции, общини – общински администрации, граждански организации, медиатори и други, които имат отношение към въпроси, свързани с интегриране на ромите, Националната контактна точка по изпълнение на относимите стратегически документи, екипът на проекта.

Проект „T.E.A.M.3 – Заедно постигаме повече“, No 101008352 – TEAM3 – REC-AG-2020/REC-RDIS-NRCP-AG-2020, финансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” (2014-2020) на Европейския съюз, се изпълнява от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет, който е и Национална контактна точка по относимите национални стратегически документи.

 

Цялата отговорност за съдържанието на публикуваните материали се носи от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси чрез администрацията на Министерския съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема като официална позиция на Европейската комисия. Европейската комисия не поема никаква отговорност за използването на съдържащата се в документа информация.

 

Росица Иванова – секретар на Националния съвет за сътрудничество
по етническите и интеграционните въпроси към МС на РБ

­