П О К А Н А

ЗА

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ ПОДМЯНА НА ОТОПЛИТЕЛНИ УСТРОЙСТВА НА ТВЪРДО ГОРИВО С ЕКОЛОГИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ“, ФИНАНСИРАН ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД И ОТ НАЦИОНАЛНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Напомняме на родителите на кандидатстващите за прием деца в общинските детски градини и подготвителните групи в училищата за следното:

Първото класиране за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи към училищата ще се извърши на 15.05.2020 година.

Столичен общински съвет е приел Решение № 136 по Протокол № 11 от 16.04.2020 г. относно освобождаване – изцяло или частично от задължението за заплащане на наем от лица, наематели на общински нежилищни имоти, за срок, не по-дълъг от срока на действие на въведените противоепидемични мерки на територията на РБ, в частност на СО.

Наемателите на общински нежилищни имоти, находящи се на територията на район „Красна поляна“, могат да представят в деловодството на района заявление за освобождаване – изцяло или частично, от задължението за заплащане на наем, придружено с необходимите документи, съгласно Решението на СОС, описани по долу:

Стартира предоставянето на услуга „Патронажна грижа“

по проект BG05M9OP001-2.040-0102-C01 „Патронажна грижа – София“,

процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Патронажната услуга е интегрирана услуга със здравен и социален компонент и ще се предоставя за период от 12 (дванадесет) месеца.

Във връзка с предстоящото откриване на кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас на 21 април, район „Красна поляна” уведомява родителите, че удостоверителните документи по гражданско състояние, необходими за кандидатстване на първокласниците в училище, съобразно изискванията на Системата за прием на ученици в първи клас в общинските училища, ще бъдат осигурявани от районните администрации като справки,  изцяло по служебен път без да е необходимо родителите да посещават общинската администрация за заявяване/получаване на документи и да заплащат такси за тях.

В А Ж Н О!

ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

 

Уважаеми родители,

Във връзка със стартирането на кампанията за прием на документи за първи клас - учебна 2020/2021 година, Ви уведомяваме, че справки за настоящ и постоянен адрес ще се извършват служебно от директорите на съответното училище.

Не е необходимо да посещавате районната администрация, за да получите Удостоверение за настоящ и/или постоянен адрес!

Заедно ще се справим!

 

Иван Чакъров

Кмет на район  „Красна поляна” - СО

­